دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

قرارداد اجرای طرح

 | تاریخ ارسال: 1399/2/7 | 
قرارداد اجرای طرح تحقیقاتی

این قرارداد بین مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی ایران که در این قرارداد طرف اول خوانده می شود و مجری طرح که در این قرارداد طرف دوم خوانده می شود، با توافق طرفین منعقد و در سه نسخه منتشر می گردد.

این قرارداد جهت تمیز و تفکیک وظایف و حقوق پژوهشی طرفین قرارداد تنظیم می گردد و طرفین به جز در موارد ذکر شده در این قرارداد هیچگونه حقوق مالی بر یکدیگر نخواهند داشت. این قرارداد با امضا طرفین رسمیت می یابد و مشمول بندهای ذیل می باشد:

۱-  به موجب این قرارداد، اجرای طرح پژوهشی که شامل بندهای زیر می باشد به عهده طرف دوم می باشد.

الف-تهیه پروپوزال

ب- تامین بودجه مورد نیاز طرح (در صورت عدم تصویب درشورای پژوهشی دانشگاه)

پ- جمع آوری نمونه ها

ت- جمع آوری داده ها

ج- آنالیز آماری داده ها

د- نگارش مقاله فارسی و انگلیسی

ه- چاپ و انتشار مقاله

۲- طرف دوم موظف است طرف اول را در جریان نحوه اجرای طرح به صورت ارائه گزارش کتبی، در پایان هر مرحله و حین انجام هر مرحله، حداکثر هر ماه یکبار قرار دهد و  در صورت توقف اجرای طرح در هر مرحله و یا تاخیر بیش از ۱۰ % از زمان در نظر گرفته شده برای هر مرحله، طرف اول، مراتب را کتبا به اطلاع طرف دوم می رساند در صورت عدم دریافت پاسخ مناسب و شروع مرحله ی بعدی طی یک هفته، طرف اول مجاز به تصمیم گیری در مورد ادامه سایر مراحل طرح و یا تعلیق طرح خواهد بود و در صورت ادامه اجرای طرح توسط طرف اول، حقوق مادی و معنوی طرف دوم تنها براساس مراحل انجام شده توسط وی و بر طبق آیین نامه "حقوق معنوی نویسندگان" موجود در مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی تعیین خواهد گردید.

۳-  در مسیر اجرای پیشرفت طرح، داده های جمع آوری شده در هر یک از فازهای ۵%، ۴۰%، ۷۵% و ۱۰۰% در قالب فایل اکسل در اختیار واحد پژوهش قرار می گیرد.

۴- اسامی نویسندگان مقاله با موافقت دو طرف و بر اساس الگوی پیشنهادی و آیین نامه "حقوق معنوی نویسندگان" موجود در مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی(که به صورت مختصر در ذیل آورده شده است) صورت می پذیرد و در قسمت توضیحات همین قرارداد درج می گردد.

مختصری از آیین نامه ی حقوق معنوی نویسندگان:

 وجود هر چهار شرط اول برای احراز نویسندگی اجباری است.

۱- ارائه ایده و طراحی مطالعه یا آنالیز و تفسیر داده ها

۲- تهیه پیش نویس مقاله یا بازبینی موثرمحتوایی(critically revision) )

۳- تایید نهایی آخرین فرمت قابل چاپ مقاله

۴– تضمین صحت انجام و محتوای کلیه بخش های مقاله اعم از روش اجرا آنالیز آماری و محتوای علمی مقاله

تبصره: حمایت های مالی و تکنیکی از پروتوکل شامل تامین فضا یا نیروی انسانی،  ارجاع بیمار به مطالعه و یا اعضاء کمیته تحقیقاتی، ویرایش متن و یا ترجمه،  نظارت کلی بر مطالعه بعنوان نویسنده محسوب نمیشوند و در صورت تمایل شخص همکار در این قسمت، در قسمت تقدیر و تشکر گنجانده شود.

۵- نام مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی به عنوان اولین affiliation به صورت Minimally Invasive Surgery Research Center, Iran Universsity of Medical Sciences, Tehran, Iran در مقاله قرار می گیرد.

۶- طرف دوم موظف است هنگام عقد قرارداد فردی را به عنوان مسئول اجرای طرح و نماینده تام الاختیار خود به مرکز معرفی نماید که مسئولیت اجرا و پیگیری تمامی مراحل طرح به عهده این فرد خواهد بود.

۷- در صورت تائید طرح در معاونت پژوهشی دانشگاه، طرف دوم تعهد می نماید بودجه مصوب این طرح را بلافاصله پس از هر بار واریز از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه در اختیار مرکز قرار دهد تا بر اساس درصد کار انجام شده برای این طرح هزینه شود.

۸- زمان بندی مراحل مختلف اجرای طرح به شرح ذیل مورد توافق هر دو طرف قرار می گیرد.

تاریخ ارائه پروپوزال:-------------------------------------------

تاریخ شروع اجرای طرح:---------------------------------------

تاریخ ارائه داده های جمع آوری شده:----------------------------

تاریخ ارائه گزارشات پیشرفت طرح:-------------------------------

تاریخ ارائه گزارش نهایی:---------------------------------------

تاریخ ارائه مقاله فارسی:----------------------------------------

تاریخ ارائه مقاله انگلیسی:--------------------------------------

کلیه تماس ها با طرف دوم از طریق شماره تماس، آدرس پستی و ایمیل ثبت شده در این قرار داد صورت می گیرد و طرف اول در صورت عدم اعلام تغییر موارد فوق از جانب طرف دوم هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.


دفعات مشاهده: 1469 بار   |   دفعات چاپ: 213 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر