دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

آیین نامه تنظیم اعتبارات

 | تاریخ ارسال: 1399/2/7 | 

آیین نامه تنظیم اعتبارات طرح های تحقیقاتی

مقدمه: مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی مرکزی پویا می باشد که هرسال طرح های تحقیقاتی متعددی را پذیراست و لیکن اعتبارات محدود مرکز این ضرورت را طلب می نماید تا این اعتبارات به نحو مطلوب و دقیق هزینه گردند. روند عملیاتی نمودن اعتبارات در آینده نزدیک جانشین بودجه بندی فعلی خواهد شد و مرکز نیز بالتبع بایستی این امر را اجرا نماید عملیاتی نمودن بودجه،مدیریت هزینه و اعتبارات را بطور جدی می طلبد. بدین منظور آیین نامه ذیل بعنوان راهنمائی برای تنظیم اعتبارات درخواستی طرحهای پژوهشی تهیه و به اجرا گذاشته خواهد شد.

الف) هزینه های پرسنلی:
1- منظور نکردن هزینه ای جهت کمک به تدوین، تهیه پروپوزال و مشاوره و موارد مشابه.
2- احتساب هزینه خدماتی که بطور مستقیم توسط فرد ارائه می گردد همچون پرکردن پرسشنامه و ... براساس حق التحقیق مصوبه هیئت ا منائ دانشگاه و بر اساس ساعات واقعی کار محاسبه شود.
3- عدم احتساب هزینه حق التحقیق جهت اعضاء هیات علمی.
4- هزینه ورود داده ها بر اساس هرخانه (کلیک) 100ریال پرداخت می گردد. (بطور مثال یک بانک با 10 متغیر و 100 caseمعادل5000 خانه معادل500000 ریال خواهد بود)
5- هزینه آنالیز نتایج برای طرحهای تا سقف 50 میلیون ریال بین 1.000.000 تا 1.500.000 ریال می باشد.
6- درصورت خرید خدمت چون استفاده از خودرو، هزینه فقط دریک بخش (هزینه پرسنلی ویا مسافرت) تنظیم شده وهزینه های خرید خدمت خود رو براساس نرخ مصوب شهرداری تهران وسازمان تاکسیرانی که درحسابداری مرکز در دسترس می باشد قابل تنظیم خواهد بود.

ب) هزینه های آزمایشگاهی
1- کلیه آزمایشات تشخیصی ودرمانی مورد نیاز طرح ها به طورکامل بر اساس تعرفه مصوب وزارت بهداشت و درمان (بدون تفکیک آماده نمودن نمونه ها،قرائت وتفسیر آن) پرداخت گردد.
2- کلیه آزمایشاتی که در مرکز انجام خواهد شد(چه آزمایشگاهی وچه تشخیصی) بر اساس تعرفه دولتی تنظیم شده ولازم است تا مجری طرح هزینه مذکور را به حساب مشخص شده توسط مرکز واریز نماید. این هزینه شامل کلیه مواد و لوازم مورد نیاز و نیز حق الزحمه پرسنل می باشد لذا حق التحقیق جهت همکاران محاسبه نگردد.
3- کلیه آزمایشاتی که امکان انجام آن در بخش دولتی وجود ندارد و می بایستی الزاماً در بخش خصوصی انجام گردند، با تعرفه مصوب بخش خصوصی تنظیم گردیده و هزینه های اضافی اعم از وسایل ، خرید خدمت وحق التحقیق منظور نگردد.

پ) تجهیزات و تملک اموال
1- هرگونه تجهیزات پیش بینی شده در طرح ها متعلق به مرکز بوده و نیاز به ثبت ،توسط امین اموال دارد.
2- استفاده از تجهیزات موجود در مرکز،توسط مجری برای انجام هر طرح منوط به پرداخت اجاره بهای آن تجهیزات مطابق هزینه متعارف روز محاسبه و توسط مجری به حساب مرکز واریز خواهد شد.
کمیته سه نفره متشکل از ریاست،معاون علمی ومدیر مرکز درصورت لزوم وظیفه بررسی نهایی اعتبارات و نیز هزینه کلیه طرحهای بالای 50 میلیون ریال را به عهده دارند.
تبصره:بدیهی است اجرای مفاد آیین نامه ی فوق تا زمانی جاری است که شرایط زمانی و مکانی، امکان آن را فراهم آورد و بنا به تصمیمات بعدی اعضای هیئت موسس و اجرایی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی دانشگاه علوم پزشکی تهران قابل بازبینی خواهد بود.

مصوبات مرکز
1- به منظور هماهنگی وپویایی روند بررسی و تصویب پروپوزال های تحقیقاتی،دبیرکمیته بررسی پروپوزال ودبیرجلسات شورای پژوهشی مرکز یک نفر می باشد.
2- حضور رئیس،مدیر و معاون علمی مرکز در جلسه شورای پژوهشی ضروری می باشد، لذا دبیر جلسات پس از هماهنگی با معاون علمی جهت برگزاری جلسه مذکور اقدام نمایند.
3- شورای پروپوزال جهت دریافت و بررسی طرح های ارسالی به شورا مراحل زیر را مد نظر قرار می دهند:

• 3-1- اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی توسط شورای پژوهشی مرکز،مشخص و از طریق سایت مرکز در اختیار همه قرار می گیرد.
• 3-2- مراحل پذیرش ایده،تصویب پروپوزال و اجرای طرح مطابق فلوچارت مصوب شورای پژوهشی مرکز(پیوست شماره 1) می باشد.
• 3-3- اعضای صاحب رأی شورای پروپوزال 6 نفرمی باشندکه تمامی قوانین درمورد طرح های آنان نیز لازم الاجرا می باشد.
• 3-4- درمورد طرح های مشترک مرکز با سایر مراکز،بر اساس توافق دو مرکز و پس از تصویب در شورای پژوهشی مرکز بودجه ی طرح تامین خواهد شد.
• 3-5- مرکز فقط در طرح هایی مشارکت می کندکه پروپوزال آن به تأیید شورای پروپوزال مرکز هم رسیده باشد.

4- تعیین حق الزحمه مجریان هر بخش از طرح در اختیار شورای پژوهشی می باشد.
5- دبیر شورای پژوهشی مرکز نسبت به تنظیم قرارداد های طرح ها اقدام می نمایند و مصوبه ،قرارداد مالی ،گزارش های پیشرفت،گزارش نهاییِ دیجیتال،مقاله نوشته شده برای طرح،فرم پذیرش مقاله و یا اصل مقاله حاصل از طرح پژوهشی را بطور منظم، به شورای پژوهشی مرکزتحویل می دهند.
6- 20% بودجه مصوب هر طرح،منوط به ارائه پذیرش مقاله در یکی از مجلات معتبر داخلی یا خارجی می باشد.این قانون شامل کلیه طرح های در حال اجراست.
7- پژوهشگران مرکز در صورتی می توانند پروپوزال جدیدی به شورای پروپوزال ارائه کنند که حداکثر،2 طرح تسویه نشده داشته باشند.

پیوست شماره 1

• کمیته بررسی پروپوزال
1- معاون علمی مرکز
2- مدیر پژوهشی
3- اپیدمیولوژیست
4- کارشناس پژوهشی مرکز(دبیر شورا)
5- سایر مسئولین و کارشناسان و یا اساتید مرکز بر حسب مورد

• کمیته شورای پژوهشی
1- رئیس مرکز
2- معاون علمی مرکز
3- مدیر پژوهشی
4- کارشناس پژوهشی مرکز(دبیر شورا)
5- اساتید مدعو

• کمیته اخلاق مرکز
1- رئیس مرکز
2- معاون علمی مرکز
3- مدیر پژوهش
4- اپیدمیولوژیست مرکز
5- متخصص اخلاق پزشکی


دفعات مشاهده: 1716 بار   |   دفعات چاپ: 206 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر