دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ریاست مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمیآقای دکتر عبدالرضا پازوکی
ریاست مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
آقای دکتر محمد کرمان ساروی
قائم مقام ریاست مرکز
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی

آقای دکتر محمد کرمان ساروی
معاون آموزشی
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
آقای دکتر فولاد اقبالی
معاون اجرایی
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
خانم دکتر فهیمه سهیلی پور
معاون پژوهشی
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی

خانم دکتر سمیه مخبر
مدیر پژوهشی
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
آقای دکتر سید امین ستاره دان
مدیر دیتابیس
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
آقای دکتر فولاد اقبالی
مدیر کلینیک چاقی
کلینیک چاقی
خانم دکتر سمیه مخبر
جانشین مدیر کلینیک
کلینیک چاقی
خانم آمنه باقریان امیری
جانشین معاون اجرایی
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی


خانم آرزو ایزدنیا
کارشناس کلینیک
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
خانم آمنه باقریان امیری
مسئول مالی و اداری
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
Amene.bagheriangmail.com
خانم اعظم سرابی آسیابر
مسئول دفتر ریاست
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
آقای مجید قنبری
منشی پذیرش کلینیک
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
خانم سیده سپیده حسینی
کارشناس آموزش
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
آقای امیر اله دادی
کارپرداز،اپراتور پیگیری امور پژوهشی
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
آقای عباس خدایی
خدمات
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دکتر رعناسادات میرمقتدایی
پزشک کلینیک
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دکتر ناهید ناصری
پزشک کلینیک
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دکتر ساراسادات ریوندی
پزشک کلینیک
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دکتر منصوره انصار
کارشناس پژوهشی
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
دکتر نگار زمانی نور
کارشناس پژوهشی
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
خانم نگار مولوی
منشی کلینیک
کلینیک چاقی
خانم سامره میر
کارشناس آموزش
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
خانم محدثه پیشگاه رودسری
کارشناس آمار
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی
خانم دکتر فرناز فارسی
کارشناس پژوهش
مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی